Privacy Policy

Winkeliersvereniging Doka-Krommenie, KVK nummer 35011505, hierna te noemen DOKA, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DOKA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 •  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 •  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 •  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als DOKA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden.

 

Persoonsgegevens leden worden door DOKA verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 •  Communicatie over activiteiten en uitnodigingen;
 • Communicatie over ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de leden.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Het lidmaatschap DOKA

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DOKA de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Lid vanaf
 • Winkel
 • voorvoegsel winkel
 • Type winkel
 •  Straatnamen
 • Huisnummer
 •  Postcode
 •  Plaats
 • DOKA lidmaatschap
 • Naam
 • Telefoon
 • E-mail
 •  Website
 •  Eigenaar
 • Contactpersoon
 •  Wijkindeling
 •  Factuuradres
 •  Postcode factuuradres
 •  Factuurplaats
 • Factuur BETAALD?
 • Opgezegd per

Uw persoonsgegevens worden door DOKA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 •  Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan consumentenacties

Persoonsgegevens van deelnemers aan consumentenacties worden door DOKA verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van over de gewonnen prijzen aan alle belangstellenden
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Stempel- of andere actiekaarten, aanmelding bij de Facebookpagina of andere social media van DOKA.;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DOKA de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 •  Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 •  E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door DOKA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat de actie niet ten einde is.

Nadat de actieperiode beëindigd is zullen de persoonsgegevens binnen 30 dagen vernietigd worden.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door DOKA verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 •  Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn, Facebook of andere (social) media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DOKA de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 •   Voornaam;

 •  Tussenvoegsel;

 •  Achternaam;

 •  Telefoonnummer;

 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door DOKA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 •  Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 • Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van activiteiten ter bevordering van de kwaliteit, de consumentenbeleving en exploitatie van het winkelgebied

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

DOKA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

          Alle personen die namens DOKA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kunt hiertoe een mail richten aan secretaris@dokakrommenie.nl. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

DOKA

Postbus 100

1560 AC Krommenie

Email: info@dokakrommenie.nl